■ سامانه آموزش

 

 

 

قابل توجه دانش پژوهان محترم: درصورت بروز هر گونه مشکل نسبت به ورود به سایت با شماره تلفن 37733090تماس حاصل فرمایید

               کد کاربری دانش پژوهان دوره دهم سال98      

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد کاربری

ملاحظات

1

ابوعلی زاده ابراهیم

981001

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

2

اسماعیلی محمد

981002

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

3

امامی امام علی

981003

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

4

امیری علی

981004

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

5

آذرنیا ابراهیم

981005

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

6

آهنگر مهدی

981006

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

7

بهرامیان مصباح

981007

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

8

حجازیان ابراهیم

981008

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

9

خدادادی مهدی

981009

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

10

درافشان امیرحسین

981010

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

11

ذاکر احمد

981011

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

12

رجب زاده مجید

981012

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

13

رجبی حسن

981013

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

14

رضوانی سید علی

981014

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

15

سجادی سید علی

981015

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

16

سلطانی محمد

981016

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

17

شجاعی گل سعید

981017

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

18

شفیعی عباسعلی

981018

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

19

صمدی هاشم

981019

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

20

طباطبائی خلفی مهدی

981020

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

21

عابدیان محمدعلی

981021

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

22

عارفی محمدحسین

981022

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

23

عامری هادی

981023

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

24

عباسی عبدالله

981024

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

25

عرب پور علی

981025

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

26

عسگری ابوالفضل

981026

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

27

علوی علی

981027

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

28

علی نقی اسماعیل

981028

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

29

قراباغی مجتبی

981029

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

30

کابلی نثار احمد

981030

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

31

کاظمی عباس

981031

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

32

کریمی محمود

981032

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

33

کشاورز احمد

981033

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

34

ملک بالا حسین

981034

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

35

منصور آبادی ابوذر

981035

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

36

نوروزی مهدی

981036

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

37

وزیری دوزین علی

981037

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

38

حسینی یزدی سید محسن

981038

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

 

 

    

کد کاربری دانش پژوهان دوره نهم سال97

ردیف

نام ونام خانوادگی

کد کاربری

ملاحظات

1

براتلو جواد

970901

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

2

بهرمن حجت

970902

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

3

بهشتی سیدمصطفی

970903

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

4

توحیدی محمد جواد

970904

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

5

حیدری سعید

970905

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

6

خدابنده لو محمد

970906

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

7

دره ئی علی

970907

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

8

راعی رضا

970908

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

9

ربانی تبار  محمد علی

970909

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

10

رجبی حجت الله

970910

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

11

رفیعی عیسی

970911

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

12

رمضانی سید موسی

970912

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

13

شریفیانا اسماعیل

970913

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

14

عبدالعظیمی مجتبی

970914

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

15

عرب صالحی حسن

970915

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

16

علمائی مجتبی

970916

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

17

عماد پور حامد

970917

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

   8 1

عمرانی نژاد داود

970918

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

19

فرزین علی

970919

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

20

فقیهی فاضل مرتضی

970920

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

21

کاشانی محمد مهدی

970921

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

22

محمدصالحی دارانی مهدی

970922

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

23

مستقیمی مهدی

970923

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

24

مشهدی زاده مجتبی

970924

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

25

موسوی بهنام سید حسین

970925

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

26

میقانی عطاءالله

970926

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

27

نوروزپور اکبر

970927

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

28

نوعی یل دگرمانی  مالک

970928

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

29

هرسینی مصطفی

970929

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

 

 

 

کد کاربری دانش پژوهان دوره ی هشتم سال 96

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد کاربری

رمز عبو

1

محمد جواد برنا

960801

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

2

مهدی بهشتی

960802

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

3

مصطفی پور محمدی

960803

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

4

عبدالرزاق پیر دهقان

960804

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

5

مرتضی تقوایی

960805

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

6

محسن جوادی صدر

960806

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

7

محجمد جهانگیری

960807

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

8

سید محمد صادق حسنی

960808

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

9

ابراهیم حیدری

960809

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

10

سید محمد حیدری پور

960810

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

11

 سید ابراهیم حیدری

960811

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

12

مجید خجندی

960812

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

13

علی خسروی

960813

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

14

قاسم خلیلی

960814

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

15

علیمردان خلیلی

960815

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

16

محمود زارعی

960816

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

17

محمد زنگی آبادی

960817

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

18

علیرضا سپاهی

960818

رمز عبور 4رقم آخر کد ملی

19

جمال الدین سدری

960819

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

20

محمد صادقی

960820

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

21

محمد صیدی

960821

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

22

حسین ضیائی

960822

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

23

علی عجم زبید

960823

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

24

باب الله غفاری

960824

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

25

حسین غلامی

960825

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

26

اسماعیل قلی پور

960826

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

27

حجت قهرمانی

960827

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

28

حامئ مرادی

960828

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

29

سید عباس موسوی

960829

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

30

سید محمد موسوی

960830

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

31

حسن مولوی

960831

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

32

سید محمد هاشمی

960832

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

33

سید علی هاشمی علی آبادی

960833

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

34

مرتضی یاری

960834

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

35

سعید یوسفیان جزی

960835

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

36

محمد مصطفایی

960836

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

 

 

 

کد کاربری دانش پژوهان دوره هفتم سال95

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد کاربری

ملاحظات

1

علیرضا ابراهیمی

950701

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

2

احمد علی اژدری

950702

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

3

محمد رضا افتخار اربابی

950703

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

4

احد امیدی

950704

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

5

محسن انوری

950705

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

6

مجتبی باوند سوادکوهی

950706

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

7

علی بهبودی

950707

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

8

محمد مهدی تاکی

950708

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

9

نادر تقی پور

950709

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

10

مهدی خوش کلام

950710

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

11

باقر رجبی

950711

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

12

سید شعیب رضایی

950712

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

13

 علی اصغر رضایی

950713

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

14

سید ابوالفضل رضوی

950714

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

15

حسین سلیمانی

950715

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

16

رحیمعلی صفابخش

950716

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

17

مرتضی فاضلی

950717

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

18

هاشم فروتنی

950718

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

19

ناصر فرهی

950719

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

20

مهدی قافی

950720

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

21

مهدی قربانی

950721

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

22

محمد حسین کاشانیان

950722

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

23

جواد کریمانی

950723

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

24

روح الله کریمی

950724

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

25

مجتبی کفیل

950725

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

26

رسول مرادی

950726

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

27

مهدی مهربانی

950727

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

28

اسماعیل نجاتی

950728

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

29

روح الله نوریان

950729

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

30

محمد مسلم وافی

950730

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

31

جلیل ولی پور

950731

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

32

مصطفی هرسینی

950732

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

33

احمد رضا یزدانی

950733

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

 

 

 

 

کد کاربری دانش پژوهان دوره ششم سال94

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد کاربری

ملاحظات

1

مرتضی اسماعیلی

9410

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

2

هادی افسری

9411

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

3

حسین باقریان

9412

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

4

جاسم بلوکی

9413

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

5

مجتبی جهانبخشی

9414

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

6

علیرضا خندان

9415

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

7

محمد رحیمی انالوجه

9416

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

8

حجت سبحانی نیا

9417

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

9

عبدالله سدری

9418

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

10

سلمان سهرابی

9419

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

11

هادی شیر دلان

9420

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

12

محمد یغمی صالحی عارف

9421

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

13

محمد مهدی صنعتی زاده

9422

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

14

محمد مطهری مقدم

9423

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

15

احمد ابراهیمی

9424

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

16

مهدی الهیان

9425

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

17

مهدی آموزگار

9426

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

18

عباس پور عباس

9427

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

19

ذبیح الله جدیدی

9428

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

20

حسن جعفری

9429

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

21

سیدمحمد حسینی

9430

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

22

رسول ذوقی عزیز

9431

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

23

مجید رجایی

9432

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

24

هادی رحیمی ابوخیلی

9433

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

25

روح الله سعیدی

9434

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

26

سید محمد سیدی مقدم

9435

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

27

محسن صفری

9436

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

28

رضا عباس زاده

9437

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

29

محمد باقر علیزاده

9438

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

30

محمد غلامی

9439

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

31

مجید فیاضی

9440

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

32

محمد کاظم نجفی

9441

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

33

اسماعیل ولی خانی

9442

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

34

سید حسن حسینی

9443

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

35

احمد شاه نظری

9444

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

 

 

 

کد کاربری دانش پژوهان دوره پنجم سال93

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد کاربری

ملاحظات

1

احمد بهشتی

9310

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

2

سید هادی چراغی

9311

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

3

سید روح الله حسینی

9312

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

4

ابراهیم حیدری

9313

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

5

حمید دهقان

9314

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

6

صمد دهناد

9315

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

7

اکبر روحی

9316

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

8

روح الله سبحانی

9317

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

9

کیوان شاهدی

9318

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

10

مهدی شوندی

9319

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

11

حمید صابران

9320

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

12

هادی طیبی پور

9321

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

13

محمد حسین غضنفری

9322

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

14

محمد فروهر

9323

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

15

محمد رضا فرهادی حصاری

9324

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

16

جواد کریمانی

9325

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

17

نوروز کریمان پور

9326

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

18

سید مصطفی محمدی

9327

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

19

حسن محمودی

9328

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

20

مصطفی موحدیان

9329

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

21

علی مهدی زاده

9330

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

 

 

 

 

کد کاربری دانش پژوهان دوره چهارم سال92

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد کاربری

ملاحظات

1

اسماعیل اربابی

9210

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

2

محمد رضا انصاری

9211

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

3

حمید بامری

9212

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

4

هادی به فرزی

9213

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

5

محمد صادق جعفری

9214

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

6

احمد جوادی

9215

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

7

بهمن چراغی

9216

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

8

سید محمد حسینی رکن آبادی

9217

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

9

حسین خواجه دادیان نیاب

9218

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

10

اسلام داودی

9220

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

11

محمد ذاکری

9219

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

12

محمد رجب زاده

9221

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

13

جواد رشیدی

9222

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

14

محمد جواد روح اللهی

9223

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

15

محمد سالاری نسب

9224

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

16

میر عباس سالمیان

9225

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

17

محمدسوری

9226

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

18

رحیم شعبانزاده

9227

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

19

مسعود شهریاری

9228

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

20

مصطفی شیخی

9229

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

21

رسول صدوقی فرید

9230

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

22

منوچهر ضیائی

9231

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

23

اکمد قادری

9232

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

24

حسن کمند لو

9233

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

25

مهدی کیانی

9234

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

26

مهدی گروسی

9235

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

27

محمد رضا مختاری

9236

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

28

سید یحیی مرتضوی

9237

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

29

مهدی مهدی نیا

9238

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

30

محمد جواد نبی نژاد

9239

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

31

عبد العظیم نوراللهی

9240

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

32

محسن وافی

9241

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

33

محمد رضا یحیایی

9242

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

34

مجتبی یوسفی

9243

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

 

 

 

 

کد کاربری دانش پژوهان دوره سوم سال91

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد کاربری

ملاحظات

1

امیر اخوان

9110

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

2

روح الله اکبری

9111

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

3

محمد ابراهیم امینی

9112

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

4

مصطفی آشناگر

9113

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

5

مهدی آقاشاهی

9114

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

6

امیرحسین آل یاسین

9115

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

7

محمد علی جابری

9116

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

8

حسنعلی خوئینی

9117

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

9

عبدالله دهقان

9118

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

10

احمد دهقانی

9120

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

11

علیرضا دیانت

9119

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

12

مرتضی رحیمیان

9121

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

13

علی رودبارانی

9122

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

14

مجید سبکتکین ریزی

9123

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

15

مهدی سر لک

9124

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

16

احمد رضا شاکریان

9125

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

17

محمد کاظم صادق زاده

9126

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

18

کمال صرافان

9127

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

19

قاسم ظهیری نژاد

9128

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

20

مهدی عرب صالحی

9129

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

21

محمود علی نیا

9130

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

22

مصطفی قاسمی

9131

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

23

محمد کاهوکار

9132

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

24

یعقوب کریمی

9133

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

25

جعفر کیانی

9134

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

26

عباس بابکی

9135

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

27

هادی مرادی

9136

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

28

روح الله مسروری

9137

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

29

عباس مقدادی

9138

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

30

جلال منافی پور

9139

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

31

محمد مهدی موسوی نیا

91440

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

32

علی مهرابی کوشکی

9141

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

33

علی میرزایی

9142

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

34

سید محمد میر علی اکبری

9143

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

35

هرمز نظر پور

9144

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

36

سید عبدالله واعظی

9145

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

37

مهدی هاشمی

9146

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

 

 

 

 

کد کاربری دانش پژوهان دوره دوم سال90

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد کاربری

ملاحظات

1

رضا احمدی فر

9010

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

2

سید علیرضا آرامی

9011

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

3

سعید آقایی

9012

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

4

محسن الهی نژاد

9013

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

5

حمید رضا تاجیک

9014

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

6

محمد تاجیک

9015

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

7

احمد ترابی

9016

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

8

سید حسین جعفری نسب

9017

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

9

سید علی حسینی کیا

9018

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

10

محمد رضا خلیل زاده

9019

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

11

محمد درزی رادمندی

9020

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

12

جواد ربیعی

9021

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

13

مصطفی سلطانیان همت

9022

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

14

محمد مهدی شاهچراغی

9023

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

15

محمد شیخ فروتن

9024

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

16

محمد جواد شیری

9025

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

17

مهدی صفرزاده

9026

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

18

محمد علی عادلی

9027

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

19

هادی عجمی

9028

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

20

علی قره داغی

9029

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

21

اسلامعلی قهرمانی خشنود

9030

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

22

علی کاظمی

9031

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

23

محمد جواد محمودی

9032

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

24

سید محمد حسن مدرسی

9033

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

25

قدرت اله مرادی

9034

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

26

روح الله ملکی

9035

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

27

سید محمد مهدی هاشمیان

9036

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

28

نصراله یارمحمدی

9037

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

 

 

 

                                       کد کاربری دانش پژوهان دوره اول  سال89                                      

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد کاربری

ملاحظات

1

علی آرزومندی

8910

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

2

اصغر آیتی

8911

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

3

ابوالفضل اسماعیلی

8912

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

4

محمد اعتصامی

8913

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

5

سید مصطفی باقری

8914

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

6

سید مجتبی باقری

8915

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

7

سید عبدالله بحرینی

8916

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

8

ابوالفضل جعفری پور

8917

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

9

سید ماشاءالله حسینی

8918

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

10

حمدلله حقیقی پیام

8919

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

11

ابوالفضل حسن نژاد

8920

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

12

محسن دنیا دیده

8921

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

13

علی راستگردانی

8922

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

14

محمود رضایی

8923

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

15

علی زارعی

8924

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

16

رامین شاد دل

8925

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

17

حسین شریفی

8926

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

18

عباسعلی شکری

8927

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

19

ابوالفضل غزالی

8928

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

20

عباسعلی فرمانیان

8929

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

21

محمد کاظمی

8930

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

22

محمد علی گیلان

8931

رمز عبور 4 رقم آخر کد ملی

 

 

کد : 10
لینک صفحه
درباره ما
با توجه به نیازهای روزافزونِ ستاد و فعالان ترویج اقامۀ نماز، به محتوای به‌روز و کاربردی، مربّی مختصص و محصولات جذاب و اثرگذار، ضرورتِ وجود مرکز تخصصی در این حوزه نمایان بود؛ به همین دلیل، «مرکز تخصصی نماز» در سال 1389 در دلِ «ستاد اقامۀ نماز» شکل گرفت؛ به‌ویژه با پی‌گیری‌های قائم‌مقام وقتِ حجت الاسلام و المسلمین قرائتی ...
ارتباط با ما
مدیریت مرکز:02537841860
روابط عمومی:02537740732
آموزش:02537733090
تبلیغ و ارتباطات: 02537740930
پژوهش و مطالعات راهبردی: 02537841861
تولید محصولات: 02537841862
آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچۀ 22 (آمار)، ساختمان ستاد اقامۀ نماز، طبقۀ اول.
پیوند ها
x
پیشخوان
ورود به سیستم
لینک های دسترسی:
کتابخانه دیجیتالدانش پژوهانره‌توشه مبلغانقنوت نوجوانآموزش مجازی نمازشبکه مجازی نمازسامانه اعزاممقالات خارجیباشگاه ایده پردازیفراخوان های نماز