بخوانید / جوانان و نماز
دسته بندی :
اهميت دوران جوانی

■ اهميت دوران جوانی

فضیلت و برتری جوان عابد كه از آغاز جوانی خدا را عبادت كند بر پیری كه وقت پیری مشغول عبادت گردد چون فضیلت پیغمبران است بر سایر مردم ...
1396/9/5 ساعت 08:43
کد : 2068
دسته : جوانان و نماز
ادامه مطلب
انگیزه‌های نماز خواندن و بازخورد دانشجویان نسبت به نماز

■ انگیزه‌های نماز خواندن و بازخورد دانشجویان نسبت به نماز

چـکیده هدف پژوهش حاضر‌ بررسی تأثیر انواع انگیزه‌های نماز خواندن بر نحوه بازخورد افراد نسبت بـه نماز‌ بود.بدین منظور تعداد‌ 0011‌ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انـتخاب شدند و پرسشنامه مح ...
1396/8/23 ساعت 15:41
کد : 2054
دسته : جوانان و نماز
ادامه مطلب
 بررسي رابطه نماز با ميزان افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد

■ بررسي رابطه نماز با ميزان افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد

با توجه به اينکه نتايج پژوهش نشان مي دهد نماز خواندن واهميت دادن به ساير مستحبات موجب کاهش ميانگين نمره افسردگي مي شود ...
1396/4/18 ساعت 16:59
کد : 1974
دسته : جوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
نماز و سبک هاي هويتي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

■ نماز و سبک هاي هويتي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

يافته هاي پژوهش نشان داد که بين سبک هاي هويتي دانشجوياني که فريضه نماز را به جا مي آورند با دانشجوياني که اين فريضه را به جا نمي آورند تفاوت معنادار وجود دارد ...
1396/4/18 ساعت 16:39
کد : 1977
دسته : جوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
 بررسي عوامل موثر بر ميزان حضور دانشجويان در نماز جماعت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسرکان

■ بررسي عوامل موثر بر ميزان حضور دانشجويان در نماز جماعت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسرکان

جامعه آماري اين پژوهش 1400 نفر بودند که از بين آن ها 300 نفر به روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شدند تا به سوالات پرسش نامه محقق ساخته از نوع بسته پاسخ جواب دهند ...
1396/4/18 ساعت 16:37
کد : 1975
دسته : جوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
 عوامل مرتبط با اقامه نماز در دانش آموزان دبيرستان ها و دانشجويان دانشگاه هاي شهر كرمان

■ عوامل مرتبط با اقامه نماز در دانش آموزان دبيرستان ها و دانشجويان دانشگاه هاي شهر كرمان

جنس، پايه تحصيلي و نوع مدرسه بر نمازخواندن (فرادي) دانش آموزان تاثير ندارد. در مورد دانشجويان، جنسيت دانشجويان فقط بر شركت آنان در نماز جماعت تاثير دارد ...
1396/4/17 ساعت 18:18
کد : 1983
دسته : جوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
بررسي رابطه نماز با ميزان افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

■ بررسي رابطه نماز با ميزان افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

با توجه به نتايج پژوهش و اهميت دادن به ساير مستحبات كه موجب كاهش ميانگين نمره افسردگي مي شود، پژوهشگران پيشنهاد مي كنند براي برخورداري از ... ...
1396/4/17 ساعت 17:50
کد : 1984
دسته : جوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
 بررسي عوامل موثر در گرايش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي به نماز (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر)

■ بررسي عوامل موثر در گرايش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي به نماز (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر)

هدف کلي تحقيق شناسايي عوامل موثر در گرايش دانشجويان دانشگاه آزاد به فريضه نماز... ...
1396/4/17 ساعت 16:03
کد : 1989
دسته : جوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
بررسي رابطه ميان نگرش و التزام عملي به نماز با مسووليت پذيري دانشجويان تحصيلات تکميلي در دانشگاه هاي شهر سمنان

■ بررسي رابطه ميان نگرش و التزام عملي به نماز با مسووليت پذيري دانشجويان تحصيلات تکميلي در دانشگاه هاي شهر سمنان

چکیده:  هدف: هدف اين پژوهش، بررسي تاثير رابطه نگرش و التزام عملي به نماز بر مسووليت پذيري دانشجويان تحصيلات تکميلي در دانشگاه هاي شهر سمنان بوده است. روش: روش تحقيق، توصيفي - پيمايشي و جامعه آماري آن نيز دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه ها ...
1396/4/17 ساعت 15:47
کد : 1986
دسته : جوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
شخصيت سالم در انديشه اسلامي، نگاهي به رابطه آن با نماز در دوران جواني (عنوان عربي: الشخصية السليمة في الفكر الإسلامي، نظرة علي صلة هذه الشخصية بالصلاة في مرحلة الشباب)

■ شخصيت سالم در انديشه اسلامي، نگاهي به رابطه آن با نماز در دوران جواني (عنوان عربي: الشخصية السليمة في الفكر الإسلامي، نظرة علي صلة هذه الشخصية بالصلاة في مرحلة الشباب)

ررسي مفهوم شخصيت در روان‌شناسي و اشاره به نقش شخصيت سالم در رعايت ارزش‌هاي اسلامي، از نكات برجستة اين مقاله است ...
1396/4/17 ساعت 15:16
کد : 2000
دسته : جوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
ارتباط التزام و اولويت به فريضه نماز با ميزان شيوع افسردگي و برخي پارامترهاي جمعيت شناختي دانشجويان

■ ارتباط التزام و اولويت به فريضه نماز با ميزان شيوع افسردگي و برخي پارامترهاي جمعيت شناختي دانشجويان

نماز خواندن و اهمیت دادن به ادای فریضه نماز در زمان مقرر موجب کاهش چشمگیر میانگین نمره افسردگی دانشجویان شد، از این رو پیشنهاد می شود ... ...
1396/4/17 ساعت 12:56
کد : 2004
دسته : جوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز,نماز در علوم تجربی
ادامه مطلب
 بررسي وضعيت گرايش به نماز خواندن در بين دانشجويان بر حسب متغيرهاي جمعيت شناختي

■ بررسي وضعيت گرايش به نماز خواندن در بين دانشجويان بر حسب متغيرهاي جمعيت شناختي

چکیده:  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت گرايش به نماز خواندن در بين دانشجويان مونث و مذکر در سطح دانشگاه هاي کشور انجام شد. روش: روش مورد استفاده در اين پژوهش، توصيفي از نوع پيمايش بود. شرکت کنندگان 2376 دانشجوي رشته ها و مقاطع مختلف تح ...
1396/4/17 ساعت 12:56
کد : 1976
دسته : جوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
 بررسي حضور و عوامل موثر بر شرکت دانشجويان در نماز جماعت در دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد

■ بررسي حضور و عوامل موثر بر شرکت دانشجويان در نماز جماعت در دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد

بنابراين پخش شدن اذان در محيط هاي آموزشي بيشترين تاثير را در حضور دانشجويان در نماز جماعت داشته است و بيشترين علت عدم شرکت دانشجويان در نماز جماعت ... ...
1396/4/12 ساعت 15:53
کد : 1953
دسته : جوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
تحقیقی با عنوان تأثیر تشویق والدین در گرایش فرزندان به نماز

■ تحقیقی با عنوان تأثیر تشویق والدین در گرایش فرزندان به نماز

چکیده: برای انسان همواره این پرسش مطرح بوده است که چگونه می تواند به زندگی خویش معنا بخشد، و این معنا جویی و معنا خواهی یکی از نیازهای بنیادی انسان است که چنانچه بدرستی هدایت شود به دین باوری و خدا پرستی می انجامد. از اینرو جایگاه دین و تربیت دینی ...
1396/4/12 ساعت 12:03
کد : 870
دسته : نوجوانان و نماز,جوانان و نماز,کودکان و نماز
ادامه مطلب
بهترین شیوه ها و راهکارهای جذب فرزندان به نماز

■ بهترین شیوه ها و راهکارهای جذب فرزندان به نماز

بچّه ها از هرکس محبّت ببینند به او بیش تر توجّه می کنند و به هر کس بیش تر توجّه کنند؛از او بیش تر یاد می گیرند؛ بیش تر تقلید می کنند و با او بیش تر همانند سازی می کنند.به همین جهت همه ی رفتارهارا بچّه ها یاد می گیرند و رفتارهایی که مستعد آن هستند،در ...
1396/4/12 ساعت 12:03
کد : 868
دسته : نوجوانان و نماز,جوانان و نماز,نقش والدین در نماز فرزندان,کودکان و نماز
ادامه مطلب
1234
درباره ما
با توجه به نیازهای روزافزونِ ستاد و فعالان ترویج اقامۀ نماز، به محتوای به‌روز و کاربردی، مربّی مختصص و محصولات جذاب و اثرگذار، ضرورتِ وجود مرکز تخصصی در این حوزه نمایان بود؛ به همین دلیل، «مرکز تخصصی نماز» در سال 1389 در دلِ «ستاد اقامۀ نماز» شکل گرفت؛ به‌ویژه با پی‌گیری‌های قائم‌مقام وقتِ حجت الاسلام و المسلمین قرائتی ...
ارتباط با ما
مدیریت مرکز:02537841860
روابط عمومی:02537740732
آموزش:02537733090
تبلیغ و ارتباطات: 02537740930
پژوهش و مطالعات راهبردی: 02537841861
تولید محصولات: 02537841862
آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچۀ 22 (آمار)، ساختمان ستاد اقامۀ نماز، طبقۀ اول.
پیوند ها
x
پیشخوان
ورود به سیستم
لینک های دسترسی:
کتابخانه دیجیتالدانش پژوهانره‌توشه مبلغانسایت نوجوانآموزش مجازی نمازشبکه مجازی نمازسامانه اعزاممقالات خارجیباشگاه ایده پردازیفراخوان های نماز