وظایف فرهنگ و هنر در اقامه نماز از نگاه مقام معظم رهبری

■ وظایف فرهنگ و هنر در اقامه نماز از نگاه مقام معظم رهبری

وظایف فرهنگ و هنر در اقامه نماز از نگاه مقام معظم رهبری

وظایف فرهنگ و هنر در اقامه نماز

مطالبات مقام معظم رهبری از "صدا و سیما" و "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" در پیام‌های به اجلاس نماز

الف) نهادهای فرهنگی

نشان دادن گوهر نماز

وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و صداوسیما از هنر به‌ویژه هنر سینما برای نشان دادن گوهر نماز و چهره نماز‌گزار بهره بگیرند. [1]

توجه به نماز در همایش‌ها

در گردهمایی‌های علمی و فرهنگی و آموزشی و تبلیغی، نماز را در وقت خود همچون الهام‌بخش صداقت و هدایت به‌جای آورند. [2]

همکاری با ستاد اقامه نماز

گزارش‌ها، گویای آن است كه از سال گذشته تاكنون قدم‌های عملی قابل تقدیری در این راه برداشته شده است؛ ولی این از آنچه حق عظیم نماز در ایران اسلامی می‌‌‌طلبد بسی كمتر است. ان‌شاءلله همكاری همة دستگاه‌‌‌های اسلامی، اعم از آموزش و پرورش و دانشگاه‌‌‌ها و صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی و مطبوعات و دیگر نهادها و سازمان‌‌‌های مؤثر بتوانند شما را در مقصود مقدستان یاری دهد. [3]

توجه ویژه به ترویج نماز

تلاش‌های فرهنگی و هنری و برنامه‌‌‌ریزی‌های آموزشی و غیره، همه باید به‌گونه‌‌‌ای طراحی و اجرا شود كه نماز، با كیفیت مطلوب، روزبه‌روز در میان مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان رونق گیرد و همه به‌راستی از این چشمة‌‌‌ پاكی و روشنی بهره‌‌‌مند گردند. بی‌‌‌شك دستگاه‌های متعدد امور فرهنگی و آموزشی و صداوسیما و دست‌اندركاران ادارة‌‌‌ مساجد، بیش از دیگران باید احساس مسئولیت كنند.[4]

ب) صداوسیما

ترویج اولویت‌دهی به نماز

رسانه‌‌‌ها و به‌خصوص صداوسیما با شیوه‌‌‌های گوناگون، نماز را معرفی و یادآوری كنند. همه‌‌‌جا و همیشه در رادیو و تلویزیون، نماز در اولویت گذاشته شود، و شوق ایمان و عطش یاد خدا در دل‌ها پدید آید. [5]

آموزش نماز و رازهای آن

در صداوسیما، نماز همچون موضوعی كه باید به همه آموخت، تلقی گردد و در برنامه‌‌‌ای جداگانه یا در دل برنامه‌های گوناگون، از آن سخن رود، و اعماق و رازها و درس‌های آن برای همة مردم بیان گردد. [6]

ترویج هنری نماز

از برترین شیوه‌‌‌‌‌‌ها و فنی‌‌‌ترین و هنری‌‌‌ترین ابزارها باید بهره گرفته شود. نمایش نماز جماعت مهجوری، با جمع معدودی، آن‌هم از فرسودگان بی‌‌‌نشاط، ترویج نماز جماعت نیست؛ همچنان‌كه پخش صدای اذان از رسانه‌‌‌های صوت و تصویر، كافی نیست. جوان‌های ما هزاران صف جماعت پرشور و حال در سراسر كشور تشكیل می‌‌‌دهند؛ مردم زیادی از آنان كه فیلم‌‌‌های سینمایی در گزارش واقعیت‌‌‌های زندگی آنان ساخته می‌‌‌شود، اهل نماز و نیاز و تهجدند؛ حنجره‌‌‌‌‌‌های بسیاری ازروی ایمان و تعبد در هنگام اذان، صدا به این سرود معنوی بلند می‌‌‌كنند؛ گروه‌های انبوهی در هنگام نماز از كار روزانه دست كشیده، به مسجد رو می‌‌‌آورند؛ اینها می‌‌‌تواند در ساخت‌های هنری، چهرة زیبا و ترغیب‌كنندة این فریضة نجات‌بخش را به همه نشان دهد.[7]

همکاری با ستاد اقامة نماز

گزارش‌ها، گویای آن است كه از سال گذشته تاكنون قدم‌های عملی قابل تقدیری در این راه برداشته شده است؛ ولی این از آنچه حق عظیم نماز در ایران اسلامی می‌‌‌طلبد بسی كمتر است. ان‌شاءلله همكاری همة دستگاه‌‌‌های اسلامی، اعم از آموزش و پرورش و دانشگاه‌‌‌ها و صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی و مطبوعات و دیگر نهادها و سازمان‌‌‌های مؤثر بتوانند شما را در مقصود مقدستان یاری دهد. [8]

نشان دادن گوهر نماز

وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و صدا و سیما از هنر به‌ویژه هنر سینما برای نشان دادن گوهر نماز و چهره نماز‌گزار بهره بگیرند. [9]

توجه ویژه به ترویج نماز

تلاشهای فرهنگی و هنری و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های آموزشی و غیره، همه باید به گونه‌‌‌ای طراحی و اجرا شود كه نماز، با كیفیت مطلوب، روز به روز در میان مردم به‌‌‌ویژه جوانان و نوجوانان رونق گیرد و همه به راستی از این چشمة پاكی و روشنی بهره‌‌‌مند گردند. بی‌‌‌شك دستگاه‌‌‌های متعدد امور فرهنگی و آموزشی و صدا و سیما و دست اندركاران ادارة مساجد، بیش از دیگران باید احساس مسئولیت كنند.[10]

ج) هنرمندان

استفاده از زبان هنر

فلسفة نماز و تحلیل رازها و رمزهای آن با زبان هنر، در معرض دید همگان قرار گیرد تا هركس به‌قدر ظرفیت خود از آن متمتع گردد.[11]

کاری شایسته

هنرمندان عزیز با زبان شعر و قصه و نقاشی و جز اینها، و با آفرینش آثار هنری باكیفیت، بلكه برجسته، دست چیرة هنر را به كاری چنین شایسته [ترویج نماز] مشغول سازند. [12]

ترویج هنری نماز

از برترین شیوه‌‌‌‌‌‌ها و فنی‌‌‌ترین و هنری‌‌‌ترین ابزارها باید بهره گرفته شود. نمایش نماز جماعت مهجوری، با جمع معدودی، آن‌هم از فرسودگان بی‌‌‌نشاط، ترویج نماز جماعت نیست. همچنان‌كه پخش صدای اذان از رسانه‌‌‌های صوت و تصویر، كافی نیست. جوان‌های ما هزاران صف جماعت پرشور و حال در سراسر كشور تشكیل می‌‌‌دهند، مردم زیادی از آنان كه فیلم‌‌‌های سینمایی در گزارش واقعیت‌‌‌های زندگی آنان ساخته می‌‌‌شود، اهل نماز و نیاز و تهجدند، حنجره‌‌‌‌‌‌های بسیاری از روی ایمان و تعبّد در هنگام اذان، صدا به این سرود معنوی بلند می‌‌‌كنند، گروه‌های انبوهی در هنگام نماز از كار روزانه دست كشیده، به مسجد رو می‌‌‌آورند، این‌ها می‌‌‌تواند در ساخت‌های هنری، چهرة زیبا و ترغیب كنندة این فریضة نجات بخش را به همه نشان دهد. [13]

پرسشی مهم از اهالی فرهنگ

اكنون این سؤال بسیار جدّی و مهم برای اینجانب مطرح است، كه مسئولان اجرایی مخاطب این مطالبات تا چه حدّ به وظیفة خود عمل كرده‌‌‌اند؟ صدا و سیما، ... وزارت ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مراكز تولید سینمایی ...‌‌‌ و دیگران، چه اندازه وظیفه‌‌‌ای را كه در این پیام از آنان، خواسته شده است به انجام رسانده‌‌‌اند؟[14]

کلیدواژه‌ها: مقام معظم رهبری، صدا و سیما، فرهنگ، هنر، وزارت ارشاد، اقامه نماز، مطالبات مقام معظم رهبری.

 


[1]. پیام به سومین اجلاس نماز،16/6/ 1372.

[2]. همان.

[3]. پیام به دومین اجلاس نماز،21/6/ 1371.

[4]. پیام به بیست و یکمین اجلاس نماز،13/6/ 1391.

[5]. پیام به اولین اجلاس نماز،16/7/ 1370.

[6]. پیام به چهارمین اجلاس نماز،10/6/ 1373.

[7]. پیام به یازدهمین اجلاس نماز،15/6/ 1380.

[8]. پیام به دومین اجلاس نماز،21/6/ 1371.

[9]. پیام به سومین اجلاس نماز،16/6/ 1372.

[10]. پیام به بیست و یکمین اجلاس نماز،13/6/ 1391.

[11].  پیام به اولین اجلاس نماز،16/7/ 1370.

[12]. پیام به سومین اجلاس نماز،16/6/ 1372.

[13]. پیام به یازدهمین اجلاس نماز،15/6 /1380.

[14]. همان.

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
اشتراک گذاری در کلوب اشتراک گذاری در  فیس بوک اشتراک گذاری در تویتر اشتراک گذاری در افسران

نوع محتوا : مقاله
تعداد کلمات : 1148 کلمه
1394/3/25 ساعت 12:40
کد : 528
دسته : راهبردهای نماز در مطالبات مقام معظم رهبری
لینک مطلب
کلمات کلیدی
فرهنگ و هنر
اقامه نماز
ترویج نماز
درباره ما
با توجه به نیازهای روزافزونِ ستاد و فعالان ترویج اقامۀ نماز، به محتوای به‌روز و کاربردی، مربّی مختصص و محصولات جذاب و اثرگذار، ضرورتِ وجود مرکز تخصصی در این حوزه نمایان بود؛ به همین دلیل، «مرکز تخصصی نماز» در سال 1389 در دلِ «ستاد اقامۀ نماز» شکل گرفت؛ به‌ویژه با پی‌گیری‌های قائم‌مقام وقتِ حجت الاسلام و المسلمین قرائتی ...
ارتباط با ما
مدیریت مرکز:02537841860
روابط عمومی:02537740732
آموزش:02537733090
تبلیغ و ارتباطات: 02537740930
پژوهش و مطالعات راهبردی: 02537841861
تولید محصولات: 02537841862
آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچۀ 22 (آمار)، ساختمان ستاد اقامۀ نماز، طبقۀ اول.
پیوند ها
x
پیشخوان
ورود به سیستم
لینک های دسترسی:
کتابخانه دیجیتالدانش پژوهانره‌توشه مبلغانقنوت نوجوانآموزش مجازی نمازشبکه مجازی نمازسامانه اعزاممقالات خارجیباشگاه ایده پردازیفراخوان های نماز