■ اموزش عملی نماز

ارسال کننده : محمد رضا صرافها
طرح : ایده پرداز: محمد رضا صرافها
انسان بالقوه تمایل به ذات بیکران الهی دارد و بهترین راه برای بالفعل درآمدن این استعداد مشاهده اعمال پدر و مادر است. والدین از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهی و تقویت یا تضعیف دینداری در فرزندان خود بوده و از روش‌های گوناگون نظیر باورها و رفتارهای دینی خود، نوع دلبستگی با فرزندان، روابط عاطفی با آنها، سبک فرزندپروری و نوع رسیدگی به نیازهایشان بر دینداری آنان و تصویری که از خداوند پیدا می‌کنند، اثر می‌گذارند. این خود نوعی آموزش عملی است. وقتی کودک می بیند که والدینش هر روز به نماز می ایستند و رکوع و سجده می روند ناخودآگاه به پرسش می پردازد و ترغیب می شود که به تکرار آن عمل بپردازد. با توجه به حدیثی از امام علی (ع) که می فرمایند : «العلم (فی) الصغر كالنقش فی الحجر؛ علم در كودكی همانند نقشی است روی سنگ!» (كه سالیان دراز باقی و برقرار می ماند) پس تاثیر آموزش در کودکی بسیار ماندگار تر است. برنامه های تشویقی در این زمینه نیز می تواند بسایر مفید باشد. به عنوان مثال بعد از اینکه به همراه کودک خود به مسجد رفته و نماز جماعت خواندیم می توان بعد از آن یک برنامه تفریحی برای کودک تدارک دید و یا بعد از حضور در مسجد و اقامه نماز وسایل و خواسته های مورد نیاز کودک را برآورده کرد. این خواسته میتواند خرید لباس باشد و یا خوراکی مورد علاقه کودک و یا یک هدیه.
برای اینکه کودک تشویق به خواندن نماز شود ابتدا باید خدا را به خوبی به او بشناسانیم. برای معرفی خدا به کودک می توان از روش ها و راهکارهای ذیل استفاده کرد.
كودكانالفتيشيرينوباورنكردنيباداستاندارند.ميتوانباداستانبرايانتقالبهترمفاهيماستفادهكرد. شيوهايكهقرآنازآناستفادهكردهاست. سورههايگوناگونقرآن،سيرهپيشوايانديني،منشانسانهايخداشناسهمهميتوانددرخدمتخداشناسيكودكانقرارگيرد. درطرحداستانهايدينيبايددقتشودكهازبيانرويدادهايمربوطبهعذابهايخداوندوسختگيرياوبربندگانشبپرهيزيم. درمقابلبيشتربهبازگوييداستانهاييبپردازيمكهچهرهايجذاب،صميميومهربانازخداونددارد.اگركودكبداندكهخداونداورادوستداردووجودپدرومادرمهربان،دوستانخوب،بدنسالموبانشاطوخوراكيهايلذيذهمهوهمههدايايخداونداست،زمينههايآغازينشناختبهترخدادراوشكلميگيرد.سرود،شعروديگرروشهاييكهبرايكودكجذابيتداردوبهجايگفتاربرديدارتاكيدكند نیز روش مفیدی می تواند باشد.
در دنیای امروز فضای مجازی محل مناسبی برای ترویج مسائل دینی از جمله نماز است. یک ایده مناسب در این زمینه استفاده از عکس ها و فیلم های انسان های موفق در جایگاه های مختلف، در هنگام خواندن نماز است (البته با اجازه خود نماز گزار) که به جوانان نشان داده شود انسان های موفق در اوج موفقیت و شهرت در مقابل ایزد منان سربر خاک می نهند و همچنین نشان می دهد که افراد موفق علاوه بر تلاش از منبع لامتناهی الهی نیز در کارهای خود یاری می طلبند.
از مقالات علمی که درباره تاثیر نماز توسط علما و اندیشمندان ارائه شده در فضای مجازی نشر داده شود. نه اینکه فقط در مجلات و کتاب ها باقی بماند چون امروزه تمایل به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بیشتر از کتاب است. مقالاتی مانند تاثیر نماز بر جسم و روح، تقویت گردش خون مغز به وسیله نماز، تاثیر خواب و نماز، تاثیر نماز بر سلامت روانی کودکان و بیماری آسم فقط تعداد کمی از این دست مقالات استکه توسط اندیشمندان علوم دینی ارائه شده است.
حقيقتنمازاعمازمعنايظاهروباطناستومحدودومحصورنمودنآنبهظاهر،چونمحدودنمودنحقيقتانسانوانسانيتاوبهجسممادياست.همانطوركهحقيقتانساندراينجسمخاكيوهيكلماديقالبگيريشدهوبهاطوارمختلفوگوناگوندرآمدهوبهاينشكلظاهريوجوديافتهاستچنانچهخداوندمی فرمايد: "وقدخلقتكماطواراً" «وبهتحقيقشمارابهصورتگوناگونآفريد
حقيقتنمازهمچونسايراموردرباطنوروحاونهفتهشدهكهاينقالبوصورتراپذيراشدهاستهرگاهآنحقيقتبخواهددرعالمخارجتحققيابدقطعاًبايددرهمينطوروقالبخاصباشدودرغيراينصورتنمازنبودهبلكهپديدهديگریاست.هرگاهاينقالبخاصوصورتظاهرينمازباروحوباطنآنآميختهوقرينگرددنمازحقيقتخود را یافته و تاثیر خود را می گذارد.
1394/11/4 ساعت 12:10
کد : 82
لینک مطلب

■ بیدار باش نماز صبح

ایده پرداز: سعیده سادات علاقه بند حسینی توضيح اجمالی: لیستی از اعضای داوطلب مسجد تهیه شود و با آنها تماس گرفته شود برای نماز صبح بیدار شوند تقویم اجرای ایده: روزانه نوع مناسبت: مجری: امام جماعت زمینه سازی: برای بانوان و آقایان لیست های مجزا ته ...

■ بکارگیری روحانیون در ادارات

همه ادارات روحانیون را جذب نموده، تا باصطلاح جو حاکم را اسلامی کنند،ولی برخی مدیران آنقدر به آنها امتیاز میدهند که دهن آنها را می بندند و جلو خلافکاری ها گرفته نمی شود. بدین ترتیب شریک جرم روسا شده و در گسترش بی عدالتی سهیم می شوند، بهتر است روحانیو ...

■ پاتوق با خدا

ایده ما ترکیبی از چند ایده است به منظور افزایش انگیزه درونی دانش آموزان برای مشارکت در اقامه نماز جماعت مدارس. این ایده ها شامل ایجاد زنگ اختصاصی نماز در برنامه مدرسه با عنوان زنگ پاتوق با خدا، تغیر رویکردها و کارکرد نمازخانه مدرسه جهت اجرای یک بسته ...
درباره ما
با توجه به نیازهای روزافزونِ ستاد و فعالان ترویج اقامۀ نماز، به محتوای به‌روز و کاربردی، مربّی مختصص و محصولات جذاب و اثرگذار، ضرورتِ وجود مرکز تخصصی در این حوزه نمایان بود؛ به همین دلیل، «مرکز تخصصی نماز» در سال 1389 در دلِ «ستاد اقامۀ نماز» شکل گرفت؛ به‌ویژه با پی‌گیری‌های قائم‌مقام وقتِ حجت الاسلام و المسلمین قرائتی ...
ارتباط با ما
مدیریت مرکز:02537841860
روابط عمومی:02537740732
آموزش:02537733090
تبلیغ و ارتباطات: 02537740930
پژوهش و مطالعات راهبردی: 02537841861
تولید محصولات: 02537841862
آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچۀ 22 (آمار)، ساختمان ستاد اقامۀ نماز، طبقۀ اول.
پیوند ها
x
پیشخوان
ورود به سیستم
لینک های دسترسی:
کتابخانه دیجیتالدانش پژوهانره‌توشه مبلغانقنوت نوجوانآموزش مجازی نمازشبکه مجازی نمازسامانه اعزاممقالات خارجیباشگاه ایده پردازیفراخوان های نماز