شهیدی که نماز اول وقت را مقدم بر غذا خوردن می‌دانست