بیسیم الهی

بیسیم الهی

یک‏بار شهید رجایی، در حال پرسش و پاسخ با مسؤولان بود که صدای اذان بلند شد. شهید رجایی خطاب به حضّار و آن جمع گفت: اگر خبر داده باشند برای مدت بیست دقیقه ضرورت دارد ارتباط تلفنی با مرکزی برقرار کنم، آیا اجازه هست که همین‏جا صحبت را متوقف و ادامه‏ی آن را به بعد از تلفن موکول کنیم؟ حاضران که از پیشنهاد غیرمنتظره‏ی شهید رجایی غافل‏گیر و شگفت‏زده شده بودند، گفتند: اختیار داری ...


یک‏بار شهید رجایی، در حال پرسش و پاسخ با مسؤولان بود که صدای اذان بلند شد. شهید رجایی خطاب به حضّار و آن جمع گفت: اگر خبر داده باشند برای مدت بیست دقیقه ضرورت دارد ارتباط تلفنی با مرکزی برقرار کنم، آیا اجازه هست که همین‏جا صحبت را متوقف و ادامه‏ی آن را به بعد از تلفن موکول کنیم؟
حاضران که از پیشنهاد غیرمنتظره‏ی شهید رجایی غافل‏گیر و شگفت‏زده شده بودند، گفتند: اختیار دارید. بله قربان!
او گفت: هم اکنون دستگاه بی‏سیم الهی (اذان) خبر از انجام فریضه‏ی ظهر داده است. ما فعلاً وظیفه داریم با اقامه‏ی نماز، این ارتباط را برقرار کنیم. لحظه‏ای بعد شهید رجایی در برابر نگاه ناباورانه‏ی حضّار، با جمعی به نماز ایستاد و این تکلیف الهی را سر وقت انجام داد.

  گلبرگ، شهریور1383، شماره 54.