عفو دیگران با دو رکعت نماز

عفو دیگران با دو رکعت نماز

اگر از دست کسی ناراحت شدید، دو رکعت نماز بخوانید، بگویید: «خدایا، این بنده حواسش نبود، من گذشتم، تو هم ازش بگذر.»  شهید حسن باقری ...

اگر از دست کسی ناراحت شدید، دو رکعت نماز بخوانید، بگویید: «خدایا، این بنده حواسش نبود، من گذشتم، تو هم ازش بگذر.»
 شهید حسن باقری