ريشه های ترک نماز در جوانان<br />
<br />
قسمت اول: ترديد در اصول دين <br />
<br />
اگر با جواناني مواجهيد كه نماز نمي خوانند يا آن را سبك مي شمارند بايد ريشه ها يا علل آن را كشف و درمان كنيد. علل مختلفي مي تواند به اين نتيجه بيانجامد. ممكن است در يك نفر، چند علت جمع شده باشد و ممكن است فقط يك علت باشد. در صورت دوم رفع اين علت خاص، كافي خواهد بود تا جوان را به نماز متمايل سازد؛ لذا اين موضوع با علل شناختي، گرايشي و رفتاري متعددي پيوند دارد كه به تدريج در چند يادداشت بيان خواهد شد.<br />
<br />
يكي از ريشه هاي بي نمازي، ترديد در اعتقادات بنيادين دين است. <br />
<br />
قرآن محافظت از نماز را با ايمان به قيامت پيوند زده است و مي فرمايد: «الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ هُمْ عَلى‏ صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ» (انعام 92) يعني «کساني ‌که به قيامت ايمان دارند به اين كتاب ايمان مي آورند و از نمازهاي خود محافظت مي‌كنند.» مرحوم طبرسي نيز در تفسير مجمع البيان از آيه فوق استفاده کرده است که « كسى كه نبوت و قيامت را قبول دارد، به نماز اخلال نمي كند». آيات ديگري از قرآن نيز به اين مساله اشاره دارند.<br />
<br />
امروزه برخي ماهواره ها و شبكه هاي مجازي اصول اعتقادات جوانان را نشانه گرفته اند. دوست يا فرزند جوان شما كه نسبت به نماز سهل انگار است چه بسا به ظاهر بيان نكند اما ممكن است عواملي او را نسبت به خدا و آخرت دچار شك كرده باشد.ريشه های ترک نماز در جوانان

قسمت اول: ترديد در اصول دين

اگر با جواناني مواجهيد كه نماز نمي خوانند يا آن را سبك مي شمارند بايد ريشه ها يا علل آن را كشف و درمان كنيد. علل مختلفي مي تواند به اين نتيجه بيانجامد. ممكن است در يك نفر، چند علت جمع شده باشد و ممكن است فقط يك علت باشد. در صورت دوم رفع اين علت خاص، كافي خواهد بود تا جوان را به نماز متمايل سازد؛ لذا اين موضوع با علل شناختي، گرايشي و رفتاري متعددي پيوند دارد كه به تدريج در چند يادداشت بيان خواهد شد.

يكي از ريشه هاي بي نمازي، ترديد در اعتقادات بنيادين دين است.

قرآن محافظت از نماز را با ايمان به قيامت پيوند زده است و مي فرمايد: «الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ هُمْ عَلى‏ صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ» (انعام 92) يعني «کساني ‌که به قيامت ايمان دارند به اين كتاب ايمان مي آورند و از نمازهاي خود محافظت مي‌كنند.» مرحوم طبرسي نيز در تفسير مجمع البيان از آيه فوق استفاده کرده است که « كسى كه نبوت و قيامت را قبول دارد، به نماز اخلال نمي كند». آيات ديگري از قرآن نيز به اين مساله اشاره دارند.

امروزه برخي ماهواره ها و شبكه هاي مجازي اصول اعتقادات جوانان را نشانه گرفته اند. دوست يا فرزند جوان شما كه نسبت به نماز سهل انگار است چه بسا به ظاهر بيان نكند اما ممكن است عواملي او را نسبت به خدا و آخرت دچار شك كرده باشد.

ابوالفضل ساجدینوشته . لینک . به قلم ابوالفضل ساجدی در 29 امرداد 1399 ساعت 12:23

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام