تاوان قضا شدن نماز شب

تاوان قضا شدن نماز شب

  سرباز که بود، دو ماه صبح ها تاظهر آب نمی خورد. نماز نخوانده هم نمی خوابید. می خواست یادش نرود که دوماه پیش یک شب نمازش قضا شده بود.  شهید حسن باقری یادگاران، جلد چهار، کتاب حسن باقری، ص 8 ...

 

سرباز که بود، دو ماه صبح ها تاظهر آب نمی خورد. نماز نخوانده هم نمی خوابید. می خواست یادش نرود که دوماه پیش یک شب نمازش قضا شده بود.

 شهید حسن باقری

یادگاران، جلد چهار، کتاب حسن باقری، ص 8