اون جلوتر پلیسه!<br />
<br />
با سرعت خیلی بالا توی اتوبان و جاده رانندگی می کنی،مشغول حرف زدن با تلفن همراهتی،کمربند ایمنی رو هم نبستی،راننده اتومبیل مقابل بهت چراغ میده ،یه نوع چراغ دادن مخصوص !چراغه برات یه علامته که از همه علائم هشدار دهنده و بازدارنده کنار جاده مهمتره!<br />
<br />
متوجه میشی پلیس نامحسوس و یا محسوس خیلی خیلی بهت نزدیکه،پا رو از روی پدال گاز بر می داری،به فرد مقابلی که با او صحبت می کردی میگی ببین پلیس اینجاست بعدا تماس می گیرم.!کمربندت رو می بندی ،حتی به کسی که کنارت نسشته هم میگی کمر بندت رو ببند!!<br />
<br />
تنها با یک توجه و فهم موضوع و عمل بر طبق گفتار رهگذری خودت رو از خطر جریمه و خطاب و عتاب پلیس نجات می دهی.!<br />
<br />
کاش! انسان در مسیر پر پیچ و تاب زندگی به علائم و چراغ دادن های اولیاء خداوند نیز توجه می کرد تا دیگر شاهد این همه خون ریزی،نابسامانی،حق خوری،دروغ،فریب،نفاق و دورویی نباشیم.<br />
<br />
 .<br />
.<br />
.<br />
<br />
مراقب باشیم جاده هستی بی پلیس نیست!اون جلوتر پلیسه!

با سرعت خیلی بالا توی اتوبان و جاده رانندگی می کنی،مشغول حرف زدن با تلفن همراهتی،کمربند ایمنی رو هم نبستی،راننده اتومبیل مقابل بهت چراغ میده ،یه نوع چراغ دادن مخصوص !چراغه برات یه علامته که از همه علائم هشدار دهنده و بازدارنده کنار جاده مهمتره!

متوجه میشی پلیس نامحسوس و یا محسوس خیلی خیلی بهت نزدیکه،پا رو از روی پدال گاز بر می داری،به فرد مقابلی که با او صحبت می کردی میگی ببین پلیس اینجاست بعدا تماس می گیرم.!کمربندت رو می بندی ،حتی به کسی که کنارت نسشته هم میگی کمر بندت رو ببند!!

تنها با یک توجه و فهم موضوع و عمل بر طبق گفتار رهگذری خودت رو از خطر جریمه و خطاب و عتاب پلیس نجات می دهی.!

کاش! انسان در مسیر پر پیچ و تاب زندگی به علائم و چراغ دادن های اولیاء خداوند نیز توجه می کرد تا دیگر شاهد این همه خون ریزی،نابسامانی،حق خوری،دروغ،فریب،نفاق و دورویی نباشیم.

.
.
.

مراقب باشیم جاده هستی بی پلیس نیست!

سیدمحمد عبداللهینوشته . لینک . به قلم سیدمحمد عبداللهی در 12 مهر 1396 ساعت 12:38

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام