موضوع: 	توجه خداوند به بنده <br />
	<br />
ترجمه 	امام صادق : وقتی انسان به نماز می ایستد خدواند به انسان توجه می کند وتادو مرتبه که شخص به غیر خدا توجه کند باز خداوند به او فرصت می دهد ولی دفعه سوم که شخص به غیر خدواندتوجه کرد خدا نیز از او روی می گرداند. <br />
نکته ها وپیامها	:<br />
خداوند از اول نماز به انسان توجه می کند واین انسان است که با توجه کردن به غیر خدا این فیض را از دست می دهد.<br />
آنقردر خداوند مهربان است که با بی توجهی اول بنده، او را رها نمی کند وبه او فرصت جبران می دهد .<br />
با توجه به سایر احادیث منظور توجه نمودن به غیر خدا بخاطر غیر خداست وگرنه توجه به غیر خدا بخاطر خداوند عین توجه به خداست همانند توجه پیامبر به گریه بچه هنگام نماز.<br />
توضیحات 	<br />
 حدیثه شماره 4: اثر نماز – توجه خداوند به بنده تا سه مرتبه<br />
<br />
موضوع: توجه خداوند به بنده

ترجمه امام صادق : وقتی انسان به نماز می ایستد خدواند به انسان توجه می کند وتادو مرتبه که شخص به غیر خدا توجه کند باز خداوند به او فرصت می دهد ولی دفعه سوم که شخص به غیر خدواندتوجه کرد خدا نیز از او روی می گرداند.
نکته ها وپیامها :
خداوند از اول نماز به انسان توجه می کند واین انسان است که با توجه کردن به غیر خدا این فیض را از دست می دهد.
آنقردر خداوند مهربان است که با بی توجهی اول بنده، او را رها نمی کند وبه او فرصت جبران می دهد .
با توجه به سایر احادیث منظور توجه نمودن به غیر خدا بخاطر غیر خداست وگرنه توجه به غیر خدا بخاطر خداوند عین توجه به خداست همانند توجه پیامبر به گریه بچه هنگام نماز.
توضیحات
حدیثه شماره 4: اثر نماز – توجه خداوند به بنده تا سه مرتبه

دسته ها: اهمیت نماز ,

ابوالفضل جعفری پورنوشته . لینک . به قلم ابوالفضل جعفری پور در 24 فروردین 1396 ساعت 12:26

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام