موضوع : تاخیر از اوقات مصداق اضاعه نماز
منبع : مجمع البيان في تفسير القرآن ج‏6 ص: 80
متن : (مريم : 59 : فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) قيل أضاعوها بتأخيرها عن مواقيتها من غير أن تركوها أصلا ...و هو المروي عن أبي عبد الله (ع)
ترجمه : منظور از آیه که می فرماید نماز را ضایع کردند یعنی نماز رادروقت آن انجام ندادند وبه تاخیرانداختند نه اینکه اصلا نماز نمی گذاردند
نکته ها وپیام ها :
-نماز را دروقتی که واجب بود نمی گزاردند وبه تاخیرمی انداختند نه اینکه نمازرا اول وقت نمی گزاردند(عن مواقیتها)
- قضا شدن نماز با ترک نماز متفاوت است به کسی که عمدا نمازش قضا می شود تارک نماز نمی گویند مضیع نماز می گویند (من غير أن تركوها أصلا)
- یک نماز دارای چند وقت است وقت اختصاصی،وقت فضیلت وقت رخصت واضاعه نماز یعنی اینکه در هیچ کدام از این سه وقت نماز گزارده نشود وقضا شود چون صلاه مفرد آمده است (اوقاتها)

تو ضیحات :
- با توجه به سایرروایات منظورتاخیرعمدی نمازاز اوقات آن است نه از روی جهل وفراموشی وسهو
- از آنجا که وعده عذاب فقط برای انجام کارهای حرام داده شده است مشخص می شود اضاعه نماز حرام است زیراجایگاه ضایع کننده نمازبه فرموده قرآن غی است وامام کاظم ع فرمودند :غی کوهی ازمس گداخته است که دروسط جهنم می چرخد (عن عن موسی بن جعفر :فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا و هو جبل من صفر يدور في وسط جهنم‏ )
-از آنجا که نماز اول وقت مستحب موکد است وواجب نیست مشخص می شود منظوراز اضاعه ترک نماز دراول وقت نیست وقضا شدن عمدی نماز است

ابوالفضل جعفری پورنوشته . لینک . به قلم ابوالفضل جعفری پور در 9 فروردین 1396 ساعت 14:47

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام