کارکرد های تحلیلی نماز(نیت=کارکرد پنهان)

در اسلام نماز یکی از شاخص‏ترین آیین‌هاست. اولین جزء نماز اراده و قصد(نیت) است. در جامعه شناسی کارکردی نیز به قصد و هدفی که از اعمال کنش‌ها در نظر گرفته می‌شود، قصد یا نیت[Intention] گفته می‌شود و به چنین کنشی، کنش هدفمند[Intentional action] اطلاق می‌گردد. که کارکرد‌های خاصی را به دنبال دارد. آثاری که در نیت نمازگذار مطرح بوده‏ اند، کارکرد آشکار و آنچه از ابتدا در نیت او مطرح نبوده است، کارکرد پنهان نام دارند. از کارکردهای آشکار نماز می‌توان به ابراز بندگی و انجام امر الهی، افزایش درجه خلوص، دور شدن از بدی‌ها و … اشاره کرد.

فرازی از کتاب:نماز عملی فردی با کارکردی اجتماعی

سیدمحمد عبداللهینوشته . لینک . به قلم سیدمحمد عبداللهی در 23 آبان 1402 ساعت 23:45

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام