خاطره سازی
یکی از بهترین روشهایی که می تواند تاثیرات فراوانی در گرایش نوجوانان و جوانان به نماز داشته باشد، موضوع خاطره سازی است.
انسانها همواره با خاطرات خود زندگی می کنند .هر موردی که در ایجاد خاطرات خوب نقش داشته باشد برای آنها خوش آیند و هر موضوعی که در ایجاد خاطرات بد اثرگزار باشد برای آنها خوش آیند نیست.
مربیان ومعلمان می توانند از این روش برای ایجاد ارتباط خوب بین دانش آموز ومربی استفاده کنندو ا زاین ارتباط در راستای ترویج معارف دینی بهره ببرند.
به عنوان مثال می توانند تشویق دانش آموزان را در نماز خانه انجام دهند. با پرسیدن سوالاتی که می دانند دانش آموز جوابش را می داند و بعداز پاسخ دانش آموز تشویق انجا دهند تا ارتباط صمیمی بینشان برقرار شود.
سعی کنید برای دانش آموزان در لحظات نماز خاطرات خوبی ایجاد کنید.

مهدی سودمندنوشته . لینک . به قلم مهدی سودمند در 29 تیر 1401 ساعت 19:45

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام