عرض زندگی شما چقدر است؟<br />
معمولا انسانها به دنبال زیاد کردن طول عمر هستند.اکثر کارها وتلاشهایی که در زندگی انجام می دهیم برای زیاد کردن طول عمر است.<br />
در بسیاری از موارد پرهیزها واجتنابات ما برای طول عمر بیشتر است.<br />
البته زیادی عمر خود نعمتی است بزرگ ولکن باید به این نکته توجه داشت که ملاک در اخرت تنها طول عمر نیست بلکه مهمتر از طول عمر عرض عمر انسانهاست.<br />
برای بدست آوردن قیمت یک زمین دانستن طول زمین کفایت نمی کند بلکه با در نظر گرفتن طول وعرض زمین آن زمین قیمت گذاری می شود. برای انسان هم اینگونه است قطعا ارزش گذاری عمر انسانها تنها با طول عمر انجام نمی شود بلکه مهمتر از طول برای عمر انسانها عرض عمر است.کیفیت عمر است.واینکه در روایات ما پرسش کیفیت عمر مطرح می شود نشان از اهمیت عرض عمر انسانها می باشد.<br />
یکی از راه های ارزش دهی به عرض عمر انجام امورات مادی ومعنوی در راستای کمک به خلق خدا و خدمت به خدای متعال است.<br />
یکی از مهمترین اسباب ارزش دهی به عمر وبه اصطلاح زیاد کردن عرض عمر برای بندگان نماز است.<br />
اول مایحاسب به العبد الصلوه.نشانه ارزش عمری است که با نماز باشد.<br />
پس بیایید با نماز عرض عمرمان را افزایش دهیم.عرض زندگی شما چقدر است؟
معمولا انسانها به دنبال زیاد کردن طول عمر هستند.اکثر کارها وتلاشهایی که در زندگی انجام می دهیم برای زیاد کردن طول عمر است.
در بسیاری از موارد پرهیزها واجتنابات ما برای طول عمر بیشتر است.
البته زیادی عمر خود نعمتی است بزرگ ولکن باید به این نکته توجه داشت که ملاک در اخرت تنها طول عمر نیست بلکه مهمتر از طول عمر عرض عمر انسانهاست.
برای بدست آوردن قیمت یک زمین دانستن طول زمین کفایت نمی کند بلکه با در نظر گرفتن طول وعرض زمین آن زمین قیمت گذاری می شود. برای انسان هم اینگونه است قطعا ارزش گذاری عمر انسانها تنها با طول عمر انجام نمی شود بلکه مهمتر از طول برای عمر انسانها عرض عمر است.کیفیت عمر است.واینکه در روایات ما پرسش کیفیت عمر مطرح می شود نشان از اهمیت عرض عمر انسانها می باشد.
یکی از راه های ارزش دهی به عرض عمر انجام امورات مادی ومعنوی در راستای کمک به خلق خدا و خدمت به خدای متعال است.
یکی از مهمترین اسباب ارزش دهی به عمر وبه اصطلاح زیاد کردن عرض عمر برای بندگان نماز است.
اول مایحاسب به العبد الصلوه.نشانه ارزش عمری است که با نماز باشد.
پس بیایید با نماز عرض عمرمان را افزایش دهیم.

مهدی سودمندنوشته . لینک . به قلم مهدی سودمند در 7 شهریور 1400 ساعت 00:05

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام