حجت الاسلام سودمند :نکته هایی که رعایت کردن آنها  والدین را  در تربیت فرزندان کمک می کنند<br />
* فرزندان آنگونه می شوند که ماهستیم ، نه آنگونه که می خواهیم<br />
* عدم گرفتن وقت بازی وتفریح کودکان جهت آموزش معارف دینی<br />
* عدم مقایسه فرزندان با نوجوانانی که اهل نماز و معارف دینی هستند<br />
* خسته نکردن فرزندان در تعلیم معارف دینی بسیار در تربیت دینی موثر است<br />
*کودک خود را درهنگان نماز با صدای بلند وبا اسم دعا کنید<br />
* تنبیه کودکان را در اوقات نماز ویا در مسجد وبعد وقبل نماز انجام ندهید<br />
* عدم دعوت به نماز و معارف دینی  در زمانی که به تازگی تنبیه شده اند<br />
* دوری کردن از روشهای ناخوشایند در تربیت دینی<br />
* در آموزش به روش عبادت جمعی توجه ویژه ای داشته باشید<br />
حجت الاسلام سودمند :نکته هایی که رعایت کردن آنها والدین را در تربیت فرزندان کمک می کنند
* فرزندان آنگونه می شوند که ماهستیم ، نه آنگونه که می خواهیم
* عدم گرفتن وقت بازی وتفریح کودکان جهت آموزش معارف دینی
* عدم مقایسه فرزندان با نوجوانانی که اهل نماز و معارف دینی هستند
* خسته نکردن فرزندان در تعلیم معارف دینی بسیار در تربیت دینی موثر است
*کودک خود را درهنگان نماز با صدای بلند وبا اسم دعا کنید
* تنبیه کودکان را در اوقات نماز ویا در مسجد وبعد وقبل نماز انجام ندهید
* عدم دعوت به نماز و معارف دینی در زمانی که به تازگی تنبیه شده اند
* دوری کردن از روشهای ناخوشایند در تربیت دینی
* در آموزش به روش عبادت جمعی توجه ویژه ای داشته باشید

مهدی سودمندنوشته . لینک . به قلم مهدی سودمند در 2 فروردین 1400 ساعت 13:55

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام