چرا برای ظهور دعا نمی کنیم؟<br />
می دانید چرا فرزندان ما از همان زمان کودکی دنبال پس انداز کردن هستند و والدین همواره انها را به این کار ترغیب می کنند<br />
چون زندگی با ثروت را دیده اند و فرد ثروتمند را دیده اند برای همین برای رسیدن به رفا و زندگی  به سبگ ثروتمندان تلاش می کنند<br />
اما اگر ما برای ظهور امام زمان دعا نمی کنیم چون تفکر درستی از زندگی زمان ظهور نداریم!<br />
نمی دانیم با آمدن امام زمان چه اتفاقی می افتدو لذت زندگی در عصر ظهور را درک نکردیم ولی لذت ثروت را درک کرده ایم برای همین برای ظهور تلاش نمی کنیم. بیاییم از زندگی زمان ظهور تفسیر خوب ودرستی ارایه دهیم تا مردم مشتاق زندگی در آن زمان بشوند وبرای فرج تلاش کنند.چرا برای ظهور دعا نمی کنیم؟
می دانید چرا فرزندان ما از همان زمان کودکی دنبال پس انداز کردن هستند و والدین همواره انها را به این کار ترغیب می کنند
چون زندگی با ثروت را دیده اند و فرد ثروتمند را دیده اند برای همین برای رسیدن به رفا و زندگی به سبگ ثروتمندان تلاش می کنند
اما اگر ما برای ظهور امام زمان دعا نمی کنیم چون تفکر درستی از زندگی زمان ظهور نداریم!
نمی دانیم با آمدن امام زمان چه اتفاقی می افتدو لذت زندگی در عصر ظهور را درک نکردیم ولی لذت ثروت را درک کرده ایم برای همین برای ظهور تلاش نمی کنیم. بیاییم از زندگی زمان ظهور تفسیر خوب ودرستی ارایه دهیم تا مردم مشتاق زندگی در آن زمان بشوند وبرای فرج تلاش کنند.

مهدی سودمندنوشته . لینک . به قلم مهدی سودمند در 6 اسفند 1398 ساعت 11:08

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام