مشاهدات انسان یکی از عوامل موثر در تربیت انسان است. قرآن در آیات متعدد انسان ها را به دیدن و فکر کردن دعوت می کند. بین دیدن و باور کردن رابطه مستقیم وجود دارد. باید کاری کنیم که فرزند ما با صحنه های گوناگون اقامه نماز و آماده شدن برای اقامه نماز مواجه شود. شرکت در نمازهای جماعت مسجد محله، شرکت در نماز جمعه و موارد مشابه به آن می تواند در تقویت روحیه نمازگزاردن فرزندان ما موثر باشد.

سیدمحمد عبداللهینوشته . لینک . به قلم سیدمحمد عبداللهی در 29 آبان 1398 ساعت 06:36

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام