برنامه پیشنهادی آموزش نماز برای سطوح مختلف سنی <br />
با توجه به آنچه که گفته شد در جدول زیر می توان مراحل رشد عبادی از کودکی تا جوانی را با پیشنهاد روش های مناسب هر مرحله با تأکید بر مقوله هایی چون نماز مشاهده نمود:<br />
<br />
مراحل و شیوه های رشد عبادی<br />
مراحل رشد	بازه سنی	شاخصه ها	روشهای پیشنهادی با تأکید بر نماز<br />
مرحله اول	از تولد تا 2سالگی	ریشه ها و بنیادهای عبادی	ایجاد امنیت/آرامش/صمیمت زیاد در فضای تعامل باکودک/توجه به آثار وضعی<br />
مرحله دوم	از 2سالگی تا 6سالگی	عبادت تقلیدی-تخیلی	تلقین/تقلید/مشارکت در امورعبادی/تعامل مطلوب والدین/بازی/اولین ساخت عبادی<br />
مرحله سوم	از 6سالگی تا 12سالگی	عبادت با آگاهی سطحی-اولین تجربه های عاطفی	آگاهی بخشی اولیه از طریق داستان/شعر/ سرود/ایجاد حس خوب به عبادت از طریق تشویق/مسجد و جمع های عبادی<br />
<br />
مرحله چهارم	<br />
از 12سالگی تا 18سالگی	<br />
هویت یابی عبادی	نشان دادن آثار نیایش در متن زندگی/تحمل تعارض ها و تکانش ها در امور عبادی/پاسخ به عطش معنوی از طریق زمینه سازی تجربه های خوب<br />
مرحله پنجم	از 18سالگی تا 22سالگی	عبادت با استدلال و فهم عمیق تر	تبیین فلسفۀ نماز/ارائۀ نگاه عمیق به عبادت و نقش آن در زندگی<br />
<br />
برنامه پیشنهادی آموزش نماز برای سطوح مختلف سنی
با توجه به آنچه که گفته شد در جدول زیر می توان مراحل رشد عبادی از کودکی تا جوانی را با پیشنهاد روش های مناسب هر مرحله با تأکید بر مقوله هایی چون نماز مشاهده نمود:

مراحل و شیوه های رشد عبادی
مراحل رشد بازه سنی شاخصه ها روشهای پیشنهادی با تأکید بر نماز
مرحله اول از تولد تا 2سالگی ریشه ها و بنیادهای عبادی ایجاد امنیت/آرامش/صمیمت زیاد در فضای تعامل باکودک/توجه به آثار وضعی
مرحله دوم از 2سالگی تا 6سالگی عبادت تقلیدی-تخیلی تلقین/تقلید/مشارکت در امورعبادی/تعامل مطلوب والدین/بازی/اولین ساخت عبادی
مرحله سوم از 6سالگی تا 12سالگی عبادت با آگاهی سطحی-اولین تجربه های عاطفی آگاهی بخشی اولیه از طریق داستان/شعر/ سرود/ایجاد حس خوب به عبادت از طریق تشویق/مسجد و جمع های عبادی

مرحله چهارم
از 12سالگی تا 18سالگی
هویت یابی عبادی نشان دادن آثار نیایش در متن زندگی/تحمل تعارض ها و تکانش ها در امور عبادی/پاسخ به عطش معنوی از طریق زمینه سازی تجربه های خوب
مرحله پنجم از 18سالگی تا 22سالگی عبادت با استدلال و فهم عمیق تر تبیین فلسفۀ نماز/ارائۀ نگاه عمیق به عبادت و نقش آن در زندگی

محسن ابراهیمینوشته . لینک . به قلم محسن ابراهیمی در 8 اسفند 1396 ساعت 20:35

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام