عدم اشتغال بیش از حد به مباحث نظری<br />
اموری مانند نماز بیش از آن که یک موضوع صرفا ذهنی و نظری باشد مقوله ای کاملاً عملی و درگیر با کل زندگی افراد است. در روایات معصومین(علیهم السلام) با اشاره به این نکته، دایره تأثیر نماز به کل زندگی فرد تسرّی داده شده است.  از این رو در دعوت و ترغیب به این موضوعِ عملی و درگیر با زندگی، باید بیش از آن که به مباحث نظری نماز پرداخته می شود، آثار عینی و عملیِ آن و تجلی آن در سبک زندگی شرح داده شود. این که نماز چه ارتباطی با برنامه ریزی های فردی من، راه های موفقیت من در زندگی، ارتباط من با دوستان و خانواده و ... علاقه ها و دوست داشتن های من، انتخاب ها و گزینش های من و حتی مهارت ها و توانایی ها من، دارد مقوله های بسیار مهم و ملموسی هستند که نیازمند تبیین برای مخاطبان بویژه دانش آموزان و دانشجویان است.<br />
عدم اشتغال بیش از حد به مباحث نظری
اموری مانند نماز بیش از آن که یک موضوع صرفا ذهنی و نظری باشد مقوله ای کاملاً عملی و درگیر با کل زندگی افراد است. در روایات معصومین(علیهم السلام) با اشاره به این نکته، دایره تأثیر نماز به کل زندگی فرد تسرّی داده شده است. از این رو در دعوت و ترغیب به این موضوعِ عملی و درگیر با زندگی، باید بیش از آن که به مباحث نظری نماز پرداخته می شود، آثار عینی و عملیِ آن و تجلی آن در سبک زندگی شرح داده شود. این که نماز چه ارتباطی با برنامه ریزی های فردی من، راه های موفقیت من در زندگی، ارتباط من با دوستان و خانواده و ... علاقه ها و دوست داشتن های من، انتخاب ها و گزینش های من و حتی مهارت ها و توانایی ها من، دارد مقوله های بسیار مهم و ملموسی هستند که نیازمند تبیین برای مخاطبان بویژه دانش آموزان و دانشجویان است.

محسن ابراهیمینوشته . لینک . به قلم محسن ابراهیمی در 8 اسفند 1396 ساعت 19:30

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام