نماز و رسانه های آموزشی<br />
امروزه در ابزارها و امکانات تربیتی، این رسانه های آموزشی و تربیتی هستند که حرف اول را می زنند. متأسفانه رسانه ها و ابزارهای آموزشی که در دروس معارف بکار گرفته می شود، دارای نقاط ضعف متعددی هستند. مطابق برخی نظرسنجی های صورت گرفته از دانشجویان زن و مرد اکثر آن ها محتوای کتاب های درسی تا سطح دیپلم را در رابطه با نماز ناقص و ناکافی می دانند.  این خود زنگ خطری برای نظام آموزشی ماست که اگر می خواهد در جذب و دعوت دانش آموزان به نماز قرین توفیق باشد نیازمند بکارگیری از اصول و روشهایی کارآمد در بهبود رسانه های آموزشی است. <br />
نماز و رسانه های آموزشی
امروزه در ابزارها و امکانات تربیتی، این رسانه های آموزشی و تربیتی هستند که حرف اول را می زنند. متأسفانه رسانه ها و ابزارهای آموزشی که در دروس معارف بکار گرفته می شود، دارای نقاط ضعف متعددی هستند. مطابق برخی نظرسنجی های صورت گرفته از دانشجویان زن و مرد اکثر آن ها محتوای کتاب های درسی تا سطح دیپلم را در رابطه با نماز ناقص و ناکافی می دانند. این خود زنگ خطری برای نظام آموزشی ماست که اگر می خواهد در جذب و دعوت دانش آموزان به نماز قرین توفیق باشد نیازمند بکارگیری از اصول و روشهایی کارآمد در بهبود رسانه های آموزشی است.

محسن ابراهیمینوشته . لینک . به قلم محسن ابراهیمی در 8 اسفند 1396 ساعت 19:21

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام