عالمی گرپیرو سنت شود
مقصدش زان پیروی غربت شود
چون رسد وقت نماز از جا جهد
ترک صحبت داده ؛شغل از کف نهد
شیخ بهایی
دسته ها: اهمیت نماز ,

سیدمحمد عبداللهینوشته . لینک . به قلم سیدمحمد عبداللهی در 30 مهر 1396 ساعت 22:10

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام