اگر نمازی را بخوانیم و بعد شک کنیم که آیا خوانده‌ایم یا نه آیا باید نماز را اعاده کنیم یا خیر؟ و در فرض اعاده چگونه باید نیّت شود؟

اگر شک مذکور بعد از گذشتن وقت نماز باشد، اعاده لازم نیست؛ ولی اگر قبل از آن باشد، باید دوباره آن را بخواند و نیّت آن مانند سایر نمازها است و گفتن آن به لفظ و گذراندن در ذهن لازم نیست. ...

لطفاً شک بعد از سلام را توضیح دهید. خصوصاً اگر بعد از سلام فراموش کنیم که چند رکعت نماز خوانده‌ایم؟

 اگر بعد از سلام نماز در تعداد رکعات نماز شک کند در صورتی که یک طرف شک او صحیح باشد، مثلاً در نماز چهار رکعتی شک کند سه یا چهار یا پنج رکعت خوانده، اعتنا نمی‌کند ولی اگر هر دو طرف شک او باطل باشد؛ مثلاً در نماز چهار رکعتی شک کند سه یا پنج ر...

مستحبات تکبیره الاحرام را بیان کنید

مستحب است هنگام گفتن تكبير اول نماز و نيز تكبير های بين نماز، دست‌ها را تا مقابل گوش‌ها بالا ببرد در اين حال، انگشتان دست به هم چسبيده و كف دست‌ها مقابل قبله باشد. با بالا آوردن دست‌ها تكبير را آغاز كند و وقتی دست ها برابر گ...

فرق كسى كه نماز مى خواند و گناه مى كند با كسى كه گناه نمی کند و نماز هم نمى خواند چيست؟

باید دانست تصور اينكه كسي بي نماز باشد و گناه نکند محال است، چرا كه کمترین گناهي كه چنین فردی در هر روز انجام مي دهد ترك نماز است که از گناهان كبيره می باشد. با اين حال چند تفاوت بین نمازگذارِ گناه کار با بی نمازی که در ظاهر گناه نمی کند وجود دارد...