شعری با موضوع حضور قلب در نماز <br />
<br />
قابل درگاه حی بی نیاز<br />
هیچ طاعت نیست بهتر از نماز<br />
<br />
این عبادت مایه قرب خداست<br />
مونس شب های تار انبیاست<br />
<br />
این عبادت مایه غفران ماست<br />
ناجی و کفاره عصیان ماست<br />
<br />
گر تعجب می کنی از این بیان<br />
پس برو «تنهی عن الفحشا» بخوان<br />
<br />
فهم کن تا با که می گویی سخن<br />
با خدا یا با خیال خویشتن<br />
<br />
در نمازی یا که دعوا می کنی<br />
یا جوال و مال پیدا می کنی<br />
<br />
در رکوعی یا به فکر نان و آب<br />
یا معلق می زنی با صد شتاب<br />
<br />
در سجودی یا مگر همچو کلاغ<br />
می زنی بر خاک منقار و دماغ<br />
<br />
یک دقیقه، هشت رکعت خوانده ای<br />
زین ریاضت چون خرِ وامانده ای<br />
<br />
گر نماز خویش خواندی با حضور<br />
هست مقبول خداوند غفور<br />
شعری با موضوع حضور قلب در نماز

قابل درگاه حی بی نیاز
هیچ طاعت نیست بهتر از نماز

این عبادت مایه قرب خداست
مونس شب های تار انبیاست

این عبادت مایه غفران ماست
ناجی و کفاره عصیان ماست

گر تعجب می کنی از این بیان
پس برو «تنهی عن الفحشا» بخوان

فهم کن تا با که می گویی سخن
با خدا یا با خیال خویشتن

در نمازی یا که دعوا می کنی
یا جوال و مال پیدا می کنی

در رکوعی یا به فکر نان و آب
یا معلق می زنی با صد شتاب

در سجودی یا مگر همچو کلاغ
می زنی بر خاک منقار و دماغ

یک دقیقه، هشت رکعت خوانده ای
زین ریاضت چون خرِ وامانده ای

گر نماز خویش خواندی با حضور
هست مقبول خداوند غفور

اصغر آیتینوشته . لینک . به قلم اصغر آیتی در 20 مهر 1396 ساعت 12:08

وبلاگ نمازوبلاگ نماز :
#152
12:18:28 - 1396/7/20
عالی است
x
ورود به سیستم
ورودثبت نام