هرگاه ڪه نمازتــ
قضا شد و نخواندے
دراین فڪر نباش ڪہ
وقت نماز خواندن نیافتے

بلڪه!
فڪر ڪن چہ گناهے را
مرتڪب شدے کہ خداوند نخواست
در مقابلش بایستے!

سیدمحمد عبداللهینوشته . لینک . به قلم سیدمحمد عبداللهی در 23 اردیبهشت 1397 ساعت 15:13

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام