با دلخوري به خدا گفتم:<br />
درب آرزو هايم را قفل کردي<br />
و کليد را هم پيش خودت نگه داشتي.<br />
خدا لبخندي زد و گفت:<br />
همه عشقم اين است که<br />
به هواي اين کليد هم که شده<br />
گاهي به من سر ميزنيبا دلخوري به خدا گفتم:
درب آرزو هايم را قفل کردي
و کليد را هم پيش خودت نگه داشتي.
خدا لبخندي زد و گفت:
همه عشقم اين است که
به هواي اين کليد هم که شده
گاهي به من سر ميزني

سیدمحمد عبداللهینوشته . لینک . به قلم سیدمحمد عبداللهی در 11 اردیبهشت 1397 ساعت 12:52

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام