ای فرزند آدم !

– خویشتن را برای عبادت من فارغ البال کن و خالصانه به پرستشم بپرداز تا قلبت را از بی نیازی سرشار کنم .

– و دستانت را از رزق و روزی پر کنم .

– و بدنت را در راحتی و آسایش قرار دهم .

– از یاد من غافل مشو که اگر از ذکر من غفلت ورزی قلبت را از فقر و نیاز پر کنم .

– و بدنت را به سختی و خستگی دچار سازم.

– و سینه ات را از اندوه و تشویش لبریز کنم .

– و جسمت را بیمار گردانم .

– و دنیا و زندگانی این جهانت را در تنگنا قرار دهم .

سیدمحمد عبداللهینوشته . لینک . به قلم سیدمحمد عبداللهی در 19 فروردین 1397 ساعت 15:32

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام