<br />
هوشمندی میخواهد!<br />
هوشمندی میخواهد که به هنگام وزش نسیم های روح نواز خود را در پس پستو خانه های فراموشی پنهان نسازی و جان عزیزت را از طراوت و پاکی آن محروم نسازی<br />
انسان های گوش و کنار که تورا تحریم کرده اند بس نیست!<br />
باران آمد<br />
برف بارید<br />
بزن بال و پری بشکن قفس را<br />
با نغمه ترانه دعا ملکوت را در کنار طبیعت ببین که چگونه همنوا شده اند تا تو تازه شوی<br />
با ترنم دل نواز سجود و با پرده نماز آواز بخوان تا اندیشه ات دلت را به رقص آورد<br />
آری بزن بال و پری بشکن قفس را<br />
مگر اندیشه بالا نداری!<br />
درود همه پاکان بر آنان که سوختند تا ما ساخته شویم<br />
<br />
آن راستگوی راستین و آن ششمین پیشوا فرمود:<br />
سه وقت است که در آن، حجاب و مانعی از جانب خداوند برای استجابت دعا نیست: دعا بعد از نماز واجب، هنگام فرود آمدن باران، ظاهر شدن نشانه ‏اى از نشانه ‏هاى قدرت پروردگار در زمین که بر خلاف طبیعت و عادت باشد.<br />
 التماس دعا سید
هوشمندی میخواهد!
هوشمندی میخواهد که به هنگام وزش نسیم های روح نواز خود را در پس پستو خانه های فراموشی پنهان نسازی و جان عزیزت را از طراوت و پاکی آن محروم نسازی
انسان های گوش و کنار که تورا تحریم کرده اند بس نیست!
باران آمد
برف بارید
بزن بال و پری بشکن قفس را
با نغمه ترانه دعا ملکوت را در کنار طبیعت ببین که چگونه همنوا شده اند تا تو تازه شوی
با ترنم دل نواز سجود و با پرده نماز آواز بخوان تا اندیشه ات دلت را به رقص آورد
آری بزن بال و پری بشکن قفس را
مگر اندیشه بالا نداری!
درود همه پاکان بر آنان که سوختند تا ما ساخته شویم

آن راستگوی راستین و آن ششمین پیشوا فرمود:
سه وقت است که در آن، حجاب و مانعی از جانب خداوند برای استجابت دعا نیست: دعا بعد از نماز واجب، هنگام فرود آمدن باران، ظاهر شدن نشانه ‏اى از نشانه ‏هاى قدرت پروردگار در زمین که بر خلاف طبیعت و عادت باشد.
التماس دعا سید

سیدمحمد عبداللهینوشته . لینک . به قلم سیدمحمد عبداللهی در 8 بهمن 1396 ساعت 15:05

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام