بخوانید / نوجوانان و نماز
دسته بندی :
راه های جذب کودکان و نوجوانان به نماز 1

■ راه های جذب کودکان و نوجوانان به نماز 1

منظور از دانش تربیتی چیست؟ منظور از «دانش» تربیتى، آگاهى داشتن از روشهاى متعدد و گوناگون روان‌شناسى در امر تربیت به ویژه آموزش نماز است و مقصود از «منش» تربیتى، توانایى به کارگیرى این روش‌ها در قالب‌هاى نو، ج ...
1396/6/26 ساعت 17:54
کد : 957
دسته : نوجوانان و نماز
ادامه مطلب
راه های جذب کودکان و نوجوانان به نماز 2

■ راه های جذب کودکان و نوجوانان به نماز 2

  انسان را زبانی است ظاهر ، که اغلب از نیک و بد و صلاح و فساد او حکایت می کند و زبانی است باطن که قلب او و قبله زبان اوست . قلب آدمی هم راه را می نمایاند، هم مقصد را.  هم ملاک و معیار شناخت و معرفت است و هم راهنمای مقصود . .......و نم ...
1396/6/26 ساعت 17:54
کد : 956
دسته : نوجوانان و نماز
ادامه مطلب
چگونه نوجوانان را به نماز تشویق کنیم؟

■ چگونه نوجوانان را به نماز تشویق کنیم؟

   انسان موجودی است که در زندگی خود، خواه ناخواه با اضطرابات و نگرانی هایی روبه روست. گاهی این نگرانی ها برای برخی محدود به مسائل مادی است و گاهی از این حد گذشته و جنبه غیرمادی و معنوی هم پیدا می کند.           &nbs ...
1396/5/26 ساعت 13:50
کد : 881
دسته : نوجوانان و نماز
ادامه مطلب
ﺷﯿﻮه ﻫﺎیﺟﺬب داﻧﺶآﻣﻮزانﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ

■ ﺷﯿﻮه ﻫﺎیﺟﺬب داﻧﺶآﻣﻮزانﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺎﺟﺪ از ﺻﺪر اﺳﻼم ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺣﺘﯽ ﺟﻬﺎد ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺪﯾﻦ، ﻣﻌﺘﻘﺪ، ...
1396/5/4 ساعت 13:32
کد : 958
دسته : نوجوانان و نماز,نماز و مسجد
ادامه مطلب
بررسي عوامل موثر درون مدرسه اي جذب دانش آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز

■ بررسي عوامل موثر درون مدرسه اي جذب دانش آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز

چکیده:  پژوهش حاضر در صدد بررسي عوامل موثر درون مدرسه اي در جذب دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانهاي استان خوزستان به نماز است. جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانش آموزان روزانه پايه هاي اول، دوم و سوم مقطع متوسط مدارس دولتي سراسر استان خوزستان ...
1396/4/19 ساعت 16:19
کد : 1973
دسته : نوجوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
 بررسي ديدگاههاي فلسفي – عقيدتي دانش آموزان پسر پايه سوم مقطع متوسطه شهر اهواز در مورد نماز

■ بررسي ديدگاههاي فلسفي – عقيدتي دانش آموزان پسر پايه سوم مقطع متوسطه شهر اهواز در مورد نماز

نتايج پژوهش نشان داد که چهار عامل در گرايش دانش آموزان به نماز مؤثر بوده اند. اين عوامل عبارتند از: فردي – روانشناختي، عبادي – تکليفي، فرهنگي – اجتماعي و رستگاري – فلاح. ...
1396/4/17 ساعت 18:18
کد : 1982
دسته : نوجوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
چگونگي معرفي «نماز، روزه، جهاد، حج، خمس و زكات» در كتاب هاي درسي «تعليمات اجتماعي» و «بخوانيم» مدارس دوره ابتدايي ايران (عنوان عربي: كيفية طرح مواضيع الصلاة، والصوم، والجهاد، والحج، والخمس، و غيرها في

■ چگونگي معرفي «نماز، روزه، جهاد، حج، خمس و زكات» در كتاب هاي درسي «تعليمات اجتماعي» و «بخوانيم» مدارس دوره ابتدايي ايران (عنوان عربي: كيفية طرح مواضيع الصلاة، والصوم، والجهاد، والحج، والخمس، و غيرها في

...
1396/4/17 ساعت 15:07
کد : 1997
دسته : نوجوانان و نماز
ادامه مطلب
راه هاي توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در بين دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر تهران

■ راه هاي توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در بين دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر تهران

بطور كلي مي توان گفت كه عوامل خانوادگي و عوامل درون در مدرسه اي در گرايش دانش آموزان به نماز نقش موثري دارد. ...
1396/4/17 ساعت 13:09
کد : 2003
دسته : نوجوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
بررسي فراتحليلي عوامل موثر بر جذب و شرکت دانش آموزان در نماز جماعت مدارس

■ بررسي فراتحليلي عوامل موثر بر جذب و شرکت دانش آموزان در نماز جماعت مدارس

هدف پژوهش حاضر آن است که با استفاده از روش فرا تحليل، مجموعه اي از عوامل موثر بر جذب و شرکت دانش آموزان در نماز جماعت مدارس را ارايه نمايد. ...
1396/4/17 ساعت 13:08
کد : 1981
دسته : نوجوانان و نماز
ادامه مطلب
 بررسي عوامل موثر درون مدرسه اي جذب دانش آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز با روش تحليل عوامل

■ بررسي عوامل موثر درون مدرسه اي جذب دانش آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز با روش تحليل عوامل

پژوهش حاضر در صدد بررسي عوامل موثر درون مدرسه اي در جذب دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانهاي استان خوزستان به نماز است. ...
1396/4/17 ساعت 13:08
کد : 1988
دسته : نوجوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
تحقیقی با عنوان تأثیر تشویق والدین در گرایش فرزندان به نماز

■ تحقیقی با عنوان تأثیر تشویق والدین در گرایش فرزندان به نماز

چکیده: برای انسان همواره این پرسش مطرح بوده است که چگونه می تواند به زندگی خویش معنا بخشد، و این معنا جویی و معنا خواهی یکی از نیازهای بنیادی انسان است که چنانچه بدرستی هدایت شود به دین باوری و خدا پرستی می انجامد. از اینرو جایگاه دین و تربیت دینی ...
1396/4/12 ساعت 12:03
کد : 870
دسته : نوجوانان و نماز,جوانان و نماز,کودکان و نماز
ادامه مطلب
بهترین شیوه ها و راهکارهای جذب فرزندان به نماز

■ بهترین شیوه ها و راهکارهای جذب فرزندان به نماز

بچّه ها از هرکس محبّت ببینند به او بیش تر توجّه می کنند و به هر کس بیش تر توجّه کنند؛از او بیش تر یاد می گیرند؛ بیش تر تقلید می کنند و با او بیش تر همانند سازی می کنند.به همین جهت همه ی رفتارهارا بچّه ها یاد می گیرند و رفتارهایی که مستعد آن هستند،در ...
1396/4/12 ساعت 12:03
کد : 868
دسته : نوجوانان و نماز,جوانان و نماز,نقش والدین در نماز فرزندان,کودکان و نماز
ادامه مطلب
ویژگی‌های دورۀ نوجوانی و جوانی و تأثیر نماز در مشکلات روانی افراد در این دوره‌ها

■ ویژگی‌های دورۀ نوجوانی و جوانی و تأثیر نماز در مشکلات روانی افراد در این دوره‌ها

چکیده جوانی زمانی است که تواناییهای جسمی و پارهای از قابلیتهای ذهنی انسان به اوج میرسد، زمانی که فرد بخش عمدهای از بحرانهای گذشته را پشت سر گذاشته و اکنون باید با مشکلات جدیدی روبرو شود. این دوره از زندگی زمانی است که فرد عملاً باید سبک زندگ ...
1396/3/1 ساعت 13:03
کد : 1812
دسته : نوجوانان و نماز,آثار تربیتی نماز,جوانان و نماز
ادامه مطلب
نماز، خانواده و مدرسه

■ نماز، خانواده و مدرسه

در این مقاله سعی بر این شده تا نماز را به عنوان یک عمل عبادی تبیین وبررسی کند ...
1396/2/7 ساعت 13:06
کد : 1913
دسته : نوجوانان و نماز
ادامه مطلب
عوامل مرتبط با اقامه نماز در دانش‌آموزان دبیرستان‌ها و دانشجویان دانشگاه‌های شهر کرمان

■ عوامل مرتبط با اقامه نماز در دانش‌آموزان دبیرستان‌ها و دانشجویان دانشگاه‌های شهر کرمان

هدف بررسی وضعیت اقامة نماز فرادی، جماعت و جمعه و عوامل مرتبط با آنها در بین دانش‌آموزان دبیرستان ها و دانشجویان دانشگاههای شهر کرمان در سال 1380انجام شده است ...
1396/1/5 ساعت 12:20
کد : 1929
دسته : نوجوانان و نماز,جوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
1234567
درباره ما
با توجه به نیازهای روزافزونِ ستاد و فعالان ترویج اقامۀ نماز، به محتوای به‌روز و کاربردی، مربّی مختصص و محصولات جذاب و اثرگذار، ضرورتِ وجود مرکز تخصصی در این حوزه نمایان بود؛ به همین دلیل، «مرکز تخصصی نماز» در سال 1389 در دلِ «ستاد اقامۀ نماز» شکل گرفت؛ به‌ویژه با پی‌گیری‌های قائم‌مقام وقتِ حجت الاسلام و المسلمین قرائتی ...
ارتباط با ما
مدیریت مرکز:02537841860
روابط عمومی:02537740732
آموزش:02537733090
تبلیغ و ارتباطات: 02537740930
پژوهش و مطالعات راهبردی: 02537841861
تولید محصولات: 02537841862
آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچۀ 22 (آمار)، ساختمان ستاد اقامۀ نماز، طبقۀ اول.
پیوند ها
x
پیشخوان
ورود به سیستم
لینک های دسترسی:
کتابخانه دیجیتالدانش پژوهانره‌توشه مبلغانسایت نوجوانآموزش مجازی نمازشبکه مجازی نمازسامانه اعزاممقالات خارجیباشگاه ایده پردازیفراخوان های نماز